Функції публічного адміністрування

ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ –

1) являють собою набір завдань, визначених законом або актами, які видаються на підставі закону, завданнями, які виконує особа, яка працює в органі публічної адміністрації і яка має юридичні повноваження для цього (Ю.М.Неделку, 2010);

2) слідування вказівкам законодавчої влади, на-дання послуг населенню, захист життя і власності людей, а також захист від зовнішньої агресії (П.Джонсон, 2014); 3) результати моделей дій адміністративної установи/структури (MSG, 2018, по Ф.Ріггс). До Ф.п.а. відносять: 1) планування (визначення цілей і завдань, які мають виконуватись персоналом), організація (створення формальних структур влади для організації процесу управління), укомплектування штатом (добір професіоналів), накази, координація (створення гармонії між різними відділами для оптимального функціонування, що зменшує дублювання та втрати), звітність (отримання правильної інформації в організації для управління), бюджетування (фінансове планування, контроль бюджетування);

2) обслуговування громадськості, допомога населенню, позитивний вплив на суспільство, контроль (шляхом створення організацій і агентств, які контролюють різні сфери суспільства); зміни програм державної політики для задоволення потреб і інтересів нації;

3) управління міськими бюджетами, розробка політики і законодавства, реалізація політики й аналіз да-них для визначення суспільних потреб;

4) раціональний розвиток економічних пропорцій, контроль процесу приватизації, забезпечення ефективного здійснення прав власності держави й інших державних органів, підтримка приватного сектору, розробка і здійснення ефективної секторальної політики, забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки, створення оптимальної й раціональної інфраструктури, регулювання і контроль за дотриманням умов та правил ринкового середовища, забезпечення і зміцнення демократичних інститутів і механізмів, послідовний захист основних прав та свобод людини, соціальна функція як відображення обов’язків перед громадянами.

© Драгомирецька Н.М.

Site Footer