Управлінські кадри

УПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ – працівники сфери матеріального виробництва та сфери надання послуг, трудова діяльність яких спрямована на виконання конкретних управлінських функцій (адміністративно-господарських, фінансових, маркетингових, статистичних та ін.). Основним результатом їх трудової діяльності є вивчення проблем управління, створення нової інформації, зміна її змісту чи форми, підготовка управлінських рішень, їх реалізація та контроль виконання. Розрізняють три основні ланки управлінських кадрів: 1) керівники (лінійні, функціональні) спрямовують і координують діяльність, розпоряджаються ресурсами, несуть повну відповідальність; наділені правами і повноваженнями з прийняття та реалізації управлінських рішень; 2) фахівці зайняті створенням і впровадженням нових знань, технологій та розробкою варіантів розв’язання виробничих і управлінських проблем та беруть участь в їх реалізації; 3) технічні спеціалісти надають технічну та інформаційну допомогу керівникам і фахівцям (збирання, обробка, збереження і передавання інформації).

© Дробязко Л.В., Кучерява К.Я.

Site Footer