Регіональна політика

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА – система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших акторів щодо розвитку регіонів у певний період часу.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer