Планування

ПЛАНУВАННЯ – 1) системно-методичний, безперервний, формалізований процес прийняття рішень щодо визначення перспективи й майбутнього стану об’єкта управління, який полягає у формуванні мети його розвитку, визначенні пріоритетів, засобів і методів її досягнення, на основі виявлення комплексу завдань і заходів, оптимального розподілу ресурсів, а також упровадженні ефективних методів, способів, необхідних для виконання конкретних завдань у встановлені терміни; 2) вид управлінської діяльності з конкретизації цілей розвитку об’єкта управління в цілому та кожної його структурної ланки окремо на певний період часу; визначенні завдань, засобів їх досягнення, термінів та послідовності реалізації; а також оптимального розподілу матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, які необхідні для досягнення поставленої мети.

© Піроженко Н.В.

Site Footer