Звільнення з державної служби

ЗВІЛЬНЕННЯ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – підстава припинення трудових відносин між органом державної влади та державним службовцем, яка включає: звільнення державного службовця за власною ініціативою; звільнення державного службовця за ініціативою суб’єкта призначення (у разі втрати державним службовцем права на державну службу; у разі скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідації державного органу, реорганізації державного органу; у разі встановлення невідповідності держав-ного службовця займаній посаді протягом строку випробування; у разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності; вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення).

© Рогова О.Г.

Site Footer