Економічна теорія. Політекономія

Підприємництво та його організаційно-правові засади : Навчальний посібник / Коваленко О. В. - Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. - 400 c.

Етика та естетика

Етика бізнесу : Навчальний посібник / Статінова Н.П., Радченко С.Г. - К. : КНТЕУ, 2001. - 280 c.

Культурологія

Художня культура. 11 клас : Навчальний посібник / Назаренко Н.В., Ковальова І.О. - Х.: Оберіг, 2011. - 256 c.

Медицина

Пропедевтична педіатрія : Навчальний посібник / Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. - К., 1999. - 578 c.

Педагогіка

Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : Збірник праць / Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. - 254 c.

Політологія

Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст : Монографія / Мельниченко Б.Б. - Львів, 2012. - 204 c.
Концептуальні засади взаємодії політики й управління : Навчальний посібник / Е.А.Афонін, Я.В.Бережний, О.Л.Валевський та ін.; за заг. ред. В.А.Ребкала - К. : НАДУ, 2010. - 300 c.

Право. Юридичні дисципліни

Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ : Навчальний посібник / Батюк О.В., Благута Р.І., Гумін О.М.,за заг. ред. Є.В. Пряхіна - Львів, 2011. - 323 c.
Конституційне право України : Курс лекцій / Демків Р.Я. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 332 c.
Захист у господарській справі : Навчальний посібник / Зейкан Я.П. - К. : КНТ , 2010. - 536 c.
Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні : Монографія / Шевчук С. - К.: Реферат, 2007. - 640 c.
Публічне управління: термінологічний словник : Навчальний посібник / Куйбіда В.С., Білинська М.М., Петроє О.М. - Київ: НАДУ, 2018. - 224 c.
Міграційне право України : Навчальний посібник / Гусаров С.М. - Харків : Дім реклами, 2016. - 296 c.
Відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої державою або органами влади : Навчальний посібник / Демкова М. С., Коба С. С., Лавриненко І. О., Український Д. Я. - К.: Конус-Ю, 2007. - 260 c.
Безконтактні адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики : Монографія / Дрозд О.Ю. - Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. - 200 c.
Державне управління. Том 1 : Навчальний посібник / Ковбасюк Ю.В. - К.; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. - 564 c.
Державне управління. Том 2 : Навчальний посібник / Ковбасюк Ю.В. - К.; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. - 324 c.
Інтелектуальна власність : Курс лекцій / С.М.Махнуша, С.М.Фролов - Суми: Сумський державний університет, 2012. - 115 c.

Психологія

Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти : Навчальний посібник / Романовська Д.Д. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 133 c.

Соціологія

Соціологія девіантної поведінки : Навчальний посібник / Мінц М.О. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 244 c.

Туризм та готельна справа

Дозвілля в зарубіжних країнах : Навчальний посібник / Петрова І.В. - К.: Кондор, 2005. - 408 c.