Утвердження і забезпечення прав і свобод людини в Україні, прав і законних інтересів усіх суб’єктів права, їх охорона і захист у випадках протиправного порушення є безпосереднім завданням органів судової влади та уповноважених державних правоохоронних органів, а також недержавних структур, які співпрацюють у процесі правоохоронної та правозахисної діяльності.

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи» є вступною до загальної проблематики основних засад діяльності держави із захисту прав людини, охорони правового порядку, державного впливу на негативні явища. Вона передує вивченню інших юридичних дисциплін, адже перш ніж вивчати інші галузі права та їх застосування в діяльності різноманітних судових і правоохоронних органів, необхідно глибоко засвоїти побудову цих органів, засади, на яких вони формуються, з’ясувати завдання та основні напрями їх діяльності.

Мета навчального посібника - надання допомоги студентам юридичних закладів освіти у засвоєнні предмета навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи», системи і структури судових і правоохоронних органів, в оволодінні сучасною юридичною термінологією.

Предметом вивчення дисципліни є, насамперед, побудова органів судової влади і тих органів держави, які займаються правоохоронною діяльністю, принципи їх організації, завдання і мета діяльності, історія їх становлення та розвитку; координація діяльності правоохоронних органів та взаємодія між ними та іншими державними органами та недержавними організаціями, міжнародна співпраця правоохоронних органів, комплектування і забезпечення правоохоронних органів, правовий статус і відповідальність працівників правоохоронних органів, окремі напрями правоохоронної діяльності тощо.

У пропонованому навчальному посібнику зроблена спроба викласти основні питання курсу: предмет, метод і система курсу «Судові та правоохоронні органи», її структура і джерела, поняття правосуддя як інституту судового захисту, поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій тощо.

Опанування студентами курсу «Судові та правоохоронні органи» полегшить вивчення інших навчальних дисциплін правничого спрямування і сприятиме професійному формуванню правової свідомості та правової культури, національної ідеології, поваги до Конституції України, держави та її законів.

Таким чином, навчальний посібник містить системний виклад навчального матеріалу, відповідає основним вимогам сучасних навчальних програм з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи».