Другий том підручника “Державне управління” продовжує традицію першого тому. Для нього також характерні дві ознаки: оригінальність концепції його побудови та її реалізація загальнонаціональним колективом. Він присвячений розгляду теоретичних та практичних засад модернізації державного управління, що є відповіддю на виклики сьогодення, насамперед становлення інформаційної цивілізації, глобалізацію та демократизацію сучасного суспільства, упровадження нових технологій електронного врядування, розвиток культури адміністрування, підвищення вимог громадян до якості влади.

Зрозуміло, що модернізація державного управління є проблемою не лише країн, що проходять складний етап суспільних трансформацій або перебувають в умовах системної кризи. Це світова проблема, з якою стикаються всі держави. Підвищення ефективності державного управління хвилює також учених, політиків та державних службовців провідних країн світу, у яких формуються гуманістичні моделі демократичного урядування. За останні роки кардинально змінилася якість державного управління в країнах Європейського Союзу. Тут склалася цілісна система відкритого, демократичного, раціонального та гуманістичного публічного урядування.

Оскільки Україна орієнтована на європейський вектор розвитку, то за таким управлінням її майбутнє. Тому вже сьогодні потрібно засвоювати прогресивні європейські норми, стандарти, моделі і технології державного управління. Актуалізується також необхідність забезпечення державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування сучасними та перспективними знаннями щодо модернізації державного управління.

У другому томі підручника “Державне управління” розкривається бачення основних напрямів розвитку державного управління, проводиться системний аналіз накопиченого в сучасному світі досвіду його вдосконалення, наводиться характеристика конкретних технологій управлінської діяльності.

Головною ідеєю підручника є розуміння модернізації державного управління як складного процесу, який реалізується на основі досягнень у державному управлінні молодої Української держави. Сьогодні державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування мають поєднувати ці досягнення зі світовим досвідом. Тільки за цих умов можливе перетворення України в успішну державу.

У розд. 12 характеризуються основні тенденції розвитку державного управління, вплив на нього суспільних змін. Розглядаються шляхи подолання негативних явищ та патологій у державному управлінні, технології зниження корупції та протидії її проявам. Акцентується увага на забезпеченні відкритості в діяльності органів державної влади, впровадженні концепції та механізмів взаємодії держави і громадянського суспільства. Обґрунтовується, що розвиток державно-приватного партнерства та вплив “третього сектору” сприяють оновленню державного управління в аспекті впровадження європейських практик.

У розд. 13 наводиться огляд світового досвіду державного управління. При цьому його дослідження розпочинається з аналізу особливостей розвитку державного управління в зарубіжних країнах. Аналізується досвід провідних країн сучасного світу: США, Канади, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччини, Італійської Республіки, Республіки Франція, Республіки Польща, Японії, успішних країн Азії та Російської Федерації. Досвід цих країн розглядається в аспекті можливості його використання Україною.

У розд. 14 аналізуються світові моделі державного управління. Аргументується становлення нової моделі управління, насамперед на базі досягнень державного управління Європейського Союзу. Розглядаються нове публічне управління (New Public

Management), інструменти New Public Management, концепція “належного вряду- вання” (Good Governance) тощо. Висвітлюються також ключові питання російської та української моделей державного управління, виявляються історико-культурні фактори впливу на державне управління в Україні, шляхи його збагачення за рахунок досягнень інших держав.

Розд. 15 присвячений технологічному вдосконаленню державного управління. В ньому характеризуються найбільш перспективні технології прийняття управлінських рішень, контролінгу, управління ризиками, якістю продукції, консалтингу, моніторингу тощо.

Важливі аспекти електронного врядування висвітлюються в розд. 16 підручника, в якому воно презентується як складний процес електронної модернізації державного управління. Важко переоцінити значення для практики осмислення державної політики в цій сфері, налагодження електронного документообігу та електронної демократії.

В останньому, 17-му, розділі підручника розглядаються складові державного менеджменту: адміністрування, інноваційний, антикризовий і муніципальний менеджмент, тенденції розвитку кадрового менеджменту.

Таким чином, у другому томі підручника “Державне управління” наводиться розгорнутий огляд актуальних проблем, ефективних інструментів і напрямів динамічного розвитку управління державою. Оволодіння цим матеріалом, безсумнівно, сприятиме підвищенню професійного рівня управлінців.

Президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління,

професор, заслужений економіст України

Ю.В.Ковбасюк