Державне управління має три сенсових аспекти. По-перше, - сьогодні це наукова дисципліна сучасного постіндустріального, інформаційно-технологічного суспільства, яка стала інституціональною в Україні вже в перші роки її незалежності. Ця наука, точніше галузь науки “Державне управління”, накопичила значний науковий потенціал, має великі можливості щодо інтелектуального забезпечення формування України як успішної держави та країни.

Другий аспект. Державного управління - це практична діяльність. Учені звертають увагу на ключову роль цієї діяльності в суспільстві та державі. Вона забезпечує самозбереження, існування та розвиток суспільства. Підкреслимо, що успішність держави та країни значною мірою залежить від ефективності системи державного управління та місцевого самоврядування.

Управління державою є надскладним творчим видом професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Тому третій сенс державного управління полягає в тому, що воно є розвинутою освітньою галуззю, яка забезпечує професійне навчання, має нагальну потребу в системному явленні державно-управлінського знання, в навчально-методичному його забезпеченні.

Підручник, що пропонується увазі, поєднує всі сутності державного управління. Він дає цілісний та системний огляд державно-управлінського знання, відображає його проблемний комплекс, характеризує технологічну складову управлінської діяльності.

Для цього підручника характерні такі особливості:

По-перше, він є першим в Україні підручником, в якому розглядається не просто державне управління, а державне управління в Україні з його проблемами, труднощами та перспективами розвитку. Значну увагу у ньому відводиться осмисленню становлення української державності, особливостей національної моделі державного управління, викликів сучасного глобального розвитку Українській державі та державному управлінню.

По-друге, підручник базується на досягненнях галузі науки “Державне управління”, політології, соціології, історичної науки. В ньому широко використовуються як вітчизняні, так і зарубіжні монографічні дослідження з державного управління. Термінологічно він базується на восьмитомній “Енциклопедії державного управління”, яка була підготовлена загальнонаціональним колективом учених. У підручнику розглядаються найактуальніші і найнагальніші питання державно-управлінської науки, а також інших соціально-гуманітарних наук.

По-третє, підручник має оригінальну концепцію побудови. В основі його змісту лежить поєднання теоретико-методологічних і практико-організаційних засад існування та реалізації державної влади й державного управління. Тому перший його том досліджує сферу теорії держави та державного управління, що концентруються в галузі науки “Державне управління”, в українському та світовому досвіді державного управління. В ньому розглядається об’єкт та предмет державно-управлінської науки, пізнавальна та практична методологія, дається системне бачення державного управління, досліджуються тенденції та перспективи його розвитку. Другий том характеризує значною мірою практику державного управління: зміст і функції управління, територіальне й регіональне розміщення та реалізацію державного управління тощо. Обидва томи органічно пов’язані один із одним. Перший том висвітлює інтелектуальний потенціал державного управління, дає змогу читачу отримати духовно- інформаційні орієнтири щодо розвитку державного управління, а другий - розкриває практику управління державою, яка нерідко випереджає наукову теорію, але не може рухатися вперед не спираючись на теоретико-методологічні досягнення галузі науки “Державне управління”.

По-четверте, підручник є загальнонаціональним інтелектуальним продуктом. У його створенні взяли участь понад 100 авторів із різних регіонів країни, серед яких не тільки відомі в Україні фахівці з державного управління, але й учені, які

тільки розпочинають свою успішну викладацьку діяльність. Тому підручник є справжнім поєднанням досвіду та інноваційних пошуків.

По-п’яте, духовну основу підручника складають накопичені у світі та Україні знання щодо управління державою, що узагальнюються відповідно до принципу об’єктивності. Але різні теми і проблеми розглядяються й аналізуються через призму пошуків оптимальних моделей і національних інтересів молодої Української держави. Тому головною сенсоорганізуючою цінністю підручника є зміцнення та розвиток цієї держави. Автори підручника є прихильниками поєднання кращого світового досвіду державного управління із його українською специфікою, реалізація якого в реальній управлінській практиці приведе до надійності майбутнього України та її народу.

По-шосте, важливо також і те, що підручник є інтегральним науково-методичним виданням, в якому поєднуються й підсумовуються знання з окремих модулів, що викладаються за магістерськими програмами в Національній академії державного управління при Президентові України. Він узагальнює не тільки її досвід, але й досвід інших навчальних центрів України. Кожен розділ містить контрольні запитання, а кожна частина - список використаних джерел, тем творчих робіт та перелік тестових завдань, що допоможе під час організації самостійної роботи з поглибленого вивчення курсу.

Президент Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений економіст України

Ю.В. Ковбасюк