У структурі процесу розслідування можна умовно виділити декілька етапів. Кожний з них має конкретну мету і певну специфіку в обсязі і засобах криміналістичної діяльності слідчого. Так, у розслідуванні більшості кримінальних справ найчастіше виокремлюються три такі етапи:

1) початковий (він дозволить детальніше зорієнтуватися в обставинах злочину, накопичити, вивчити фактичні дані про нього - найперше ті, що можуть з часом зникнути);

2) наступний (він створює необхідну фактичну основу для пред’явлення обвинувачення і допиту обвинуваченого);

3) завершальний (він уможливить пред’явлення обвинувачення, допит обвинуваченого і здійснення інших дій, що необхідні для завершення кримінальної справи). Другого етапу в розслідуванні може і не бути, якщо на першому вже створена база для пред’ явлення обвинувачення. Для здійснення найбільш успішного розслідування злочинів на всіх вищезазначених етапах слідчої діяльності у конкретній справі і на стадії підготовки до нього дуже бажано, щоб прийоми і засоби дій слідчого в методиці розслідування розроблялися з урахуванням особливостей зазначених етапів, а також здійснювалося планування.

Планування - це організаційна та творча сторони розумової роботи слідчого (дізнавача), яка здійснюється з моменту початку розслідування до його закінчення. Криміналістичний алгоритм - заснована на законі послідовність виконуваних обов’язкових і рекомендаційних приписів, спрямованих на ефективне вирішення завдань з розкриття, розслідування і попередження злочинів. Він повинен бути юридично і криміналістично грамотним, простим і зрозумілим, однозначним.

До основних принципів планування належать: індивідуальність, динамічність, конкретність.

Види планування:

 1. Планування роботи у декількох справах (роботи слідчого в цілому).
 2. Планування роботи в окремій кримінальній справі.
 3. Планування проведення слідчої дії.

Елементи плану розслідування кримінальної справи:

1) версії; 2) обставини, що необхідно з’ясувати; 3) слідчі дії, оператив- но-розшукові і організаційні заходи; 4) терміни і черговість їх виконання; 5) виконавець; 6) примітки.

Елементи плану проведення слідчої дії: 1) обставини, що необхідно з’ясувати; 2) тактичні прийоми і технічні засоби; 3) послідовність виконання дій; 4) матеріали справи та інша довідкова інформація.

Використана та рекомендована література

 1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / [Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская]. - М.: Норма, 2002. - 971 с.
 2. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. - К.: МАУП, 2007. - 512 с.
 3. Гора І.В. Криміналістика: навч. посібник / І.В. Гора,
 4. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 4-е вид., випр. та доповн. - К.: Паливода А.В., 2007. - 236 с.
 5. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин,
 6. Н. Карагодин. - М.: Проспект, 2007. - 672 с.
 7. Когутич І. І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: текст лекцій / 1.1. Когутич. - К.: Тріада плюс, 2006. - 456 с.
 8. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000. - 670 с.
 9. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - 416 с.
 10. Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1997. - 744 с.
 11. Криміналістика: навч. посібник / за заг. ред. Є.В. Пряхіна. - Львів: ЛьвДУВС, 2010. - 540 с.
 12. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Ін Юре, 2008. - 728 с.