Етика бізнесу

Етика та етикет ділової суперечки

У процесі ділового спілкування сучасні підприємці постійно стикаються з різними точками зору, оцінками, поглядами, думками щодо проблем бізнесу як всередині фірм, організацій, так і на державному рівні. У цьому випадку виникає суперечка, під час якої кожна зі сторін відстоює свою позицію. Для менеджера і маркетолога, фінансиста та товарознавця вміння вести суперечку, захищати свою точку зору набуває в сучасних умовах особливої актуальності, бо становлення ринкових відносин відбувається в умовах протиріч, протистоянь. Культура ділової суперечки - це показник рівня виховання її учасників. Але щоб додержуватися культури суперечки, треба знати її структуру, особливості, можливі помилки, це є основним завданням цього розділу.

Ключові поняття

Дискусія - (лат. discussio - дослідження) - суперечка з метою приватного зіставлення різних точок зору, вирішення суперечливих питань, а також взаємного примирення сторін на основі компромісів.

Диспут - (лат. disputo - розмірковувати) - публічна суперечка на наукову або суспільно-важливу тему.

Дебати - (фр. debats - суперечка, дискусія) - обмін думками з приводу висловленого у доповіді, виступі, заяві

Евристика - (грец. eristikas) - суперечка, перемогу в якій прагнуть виграти, апелюючи до емоцій.

Полеміка - (грец. polemikus - войовничий, ворожий) - суперечка, мета якої довести істинність свого тезису та спростувати тезис опонента.

Суперечка - словесне змагання між двома або кількома сторонами. Суперечку, доведену до вищого ступеня гостроти, зазвичай називають конфліктом (лат. conflictus - сутичка).

Софістика - прагнення досягти перемоги у суперечці шляхом навмисного використання складних доводів - софізмів (грец. sophismus), замаскованих зовнішньою формальною привабливістю.