Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб’єктів господарювання. У процесі здійснення господарської діяльності між суб’єктами цієї діяльності виникають, функціонують і припиняються різноманітні господарські відносини. Здійснення господарської діяльності не може проходити без конфліктів, що призводить до суперечностей і, відповідно, до виникнення господарських спорів, які є предметом розгляду та вирішення господарського суду.

Господарський суд - одна з гілок судової влади, на яку Конституцією України і чинним законодавством покладено здійснення правосуддя в господарських відносинах. Утворення системи господарських судів відображає процес становлення в Україні незалежної судової влади. В Україні сформовано систему господарських судів, і що зумовило необхідність теоретичного усвідомлення діяльності цих судів та практики реалізації господарського процесуального законодавства.

Здійснюючи судочинство в господарських відносинах, господарські суди як спеціалізована ланка судової системи України покликані не лише розглядати справи у спорах із метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин, але й сприяти зміцненню законності в господарських правовідносинах. Тому цілком природно, що господарські суди відіграють значну роль у системі інститутів судової влади.

Організація і діяльність господарських судів визначається Конституцією України, Законом України «Про судоустрій України», Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також міждержавними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право України» набуває важливого значення в підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство». Сприяти успішному засвоєнню знань із цієї дисципліни покликаний підручник, підготовлений авторським колективом. У ньому зроблено спробу проаналізувати чинне господарське процесуальне законодавство, судову практику і розглянути підходи, що склалися в науковій юридичній літературі з тих чи інших питань господарського судочинства.

Автори ставили за мету в невеликому за обсягом підручнику розглянути найбільш важливі питання господарського процесуального права і зробити акцент саме на тих особливостях, які відображають характеристики цієї галузі права. Також здійснено аналіз чинного господарського процесуального законодавства, виявлено недоліки в правовому регулюванні вирішення господарських спорів, визначено напрямки подальшого розвитку господарського судочинства, розглянуто підходи, що склалися в науковій літературі з тих чи інших питань, зокрема в працях сучасних українських учених-правознавців В.Е. Бєляневича, С.В. Васильєва, В.К. Мамутова, Д.М. Притики, М.І. Тітова, В.С. Щербини та ін.

Вивчення господарського процесуального права передбачає засвоєння не лише наукової та навчальної літератури, але й практики господарських судів, узагальненої в рекомендаціях, роз’ясненнях, листах і оглядах Президії Вищого господарського суду України. Тому підручник має додатки, які містять останні й найважливіші акти Вищого господарського суду.

У підручнику відображені останні зміни в господарському процесуальному законодавстві, пов’язані з прийняттям Закону України «Про судоустрій України» та Господарського процесуального кодексу України та внесенням змін до них.

Підручник містить матеріал в обсязі, передбаченому програмою навчальної дисципліни на юридичному факультеті Української академії банківської справи Національного банку України, який викладено в стислій, систематизованій і доступній для студентів формі. Однак сподіваємося, що він буде корисним не тільки для студентів юридичних вищих навчальних закладів, а й для всіх, хто цікавиться юриспруденцією.

Підручник підготовлено авторським колективом у складі: Чернадчук В.Д., канд. юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ «УАБС НБУ» (вступ, глави 2, 6-8, 11, 13); Сухонос В.В. (ст.), канд. юрид наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ «УАБС НБУ» (глави 4, 9-10); Нагребельний В.П., канд. юрид. наук, член-кор. АПрН України, заст. директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (глави 1, 3, 12); Лук’янець Д.М., докт. юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ «УАБС НБУ» (глава 5).