Актуальність теми. Основоположними задачами сучасного реформування публічної адміністрації є остаточна побудова і впровадження сервісної моделі відносин у всіх без винятку сферах діяльності суб´єктів публічного адміністрування, наближення останніх до потреб конкретної фізичної або юридичної особи, суттєве підвищення якості обслуговування населення, спрощення різноманітних адміністративних процедур за допомогою інноваційних форм адміністрування тощо.

Як відомо, наріжним каменем досконалої публічної адміністрації є наявність системи електронного урядування, що сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Саме електронне урядування стало організаційною передумовою запровадження в практику діяльності органів публічного адміністрування безконтактних (електронних) адміністративних послуг. Така інноваційна форма надання адміністративних послуг покликана вирішити ряд існуючих сьогодні проблем у цій сфері, які свідчать про доволі низькі стандарти надання вказаних послуг (наприклад, ускладнена адміністративна процедура їх отримання; тривалі терміни надання багатьох послуг; незручний режим роботи суб´єктів надання; наявність великих черг; погане облаштування приміщень уповноважених суб´єктів під потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями; низький рівень інформаційного забезпечення тощо).

Однією з перших, з кола вітчизняних органів публічної адміністрації, запровадила систему електронних адміністративних послуг Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр України). Про стрімко зростаючу роль безконтактних адміністративних послуг Держгеокадастру України свідчать й статистичні показники. Так, зокрема щодо витягу з державного земельного кадастру (з липня по грудень 2015 р.) отримано 15805 електронних заяв, з якими надано 15758 відповідей, з них: 13532 - витягів (85,87%), 2 226 - відмов (14,13%). При цьому кількість поданих заяв постійно збільшується від 796 - у липні 2015 р. до 4233 - у грудні 2016 р. У свою чергу, лише з жовтня по грудень 2015 р. доступом до інформації про власників земельної ділянки заявники скористались 408637 разів (кількість зареєстрованих переглядів).

Однак, як свідчить правозастосовча практика, впровадження системи безконтактних адміністративних послуг, в тому числі і тих послуг, які надаються Держгеока- дастром України, гальмується через недосконалість правової бази у цій сфері, відсутність належного рівня бюджетного фінансування відповідних реформаційних процесів, а часом і певним саботуванням сучасних інноваційних інструментів, що значно знижують корупційні прояви та ризики з боку посадових осіб окремих суб´єктів публічного адміністрування. Все ці обставини істотно актуалізують необхідність дослідження безконтактних адміністративних послуг, що надаються Держге- окадастром України та іншими органами публічної адміністрації в Україні.

Разом з тим, справедливим буде вказати, що безпосередньо безконтактні адміністративні послуги, які надаються Держгеокадастром України, ніколи не були предметом прискіпливого та глибокого вивчення, що варто вважати певним недоліком адміністративно-правової науки, оскільки сучасні виклики часу вимагають ґрунтовного дослідження інноваційних форм адміністрування, що має надзвичайно важливе значення в контексті європейської інтеграції України.

Фундаментальною та основоположною базою дослідження порушеної проблематики є наукові праці, присвячені адміністративним послугам та процедурам їх надання, відомих вітчизняних та зарубіжних вчених- адміністративістів, таких як: В.Б. Авер´янов, К.К. Афанасьєв, Г.В. Атаманчук, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, М.Ю. Віхляєв, В.М. Гаращук, І. М. Горшенев, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, В. Ківалов, В.Л. Кобалевський, Л.В. Коваль, І. Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, А.С. Лагода, Є.О. Легеза, Д.М. Лук´янець, П.С. Лютіков, Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, Р.С. Мельник, Н.Р. Нижник, Г.М. Писаренко, Д.В. Приймаченко, Н.Г. Саліщева, Ю.М. Старілов, С.С. Студенікін, В.П. Тимощук, Ю.О. Тихомиров, А.М. Школик, О.М. Якуба та багато інших.

Мета роботи - на підставі аналізу наукових і нормативних джерел визначити поняття, ознаки та зміст процедури надання безконтактних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром України, а також окреслити проблеми у цій сфері правозастосування та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства в досліджуваній сфері. Відповідно до поставленої мети основними задачами дослідження є такі:

- сформулювати поняття та ознаки адміністративної процедури як правової форми надання адміністративних послуг, здійснити класифікацію вказаних адміністративних процедур та провести співвідношення із суміжними правовими поняттями;

- визначити дефініцію, ознаки, принципи та здійснити класифікацію адміністративних послуг;

- охарактеризувати стан нормативного забезпечення, запропонувати поняття, окреслити ознаки та різновиди безконтактних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром України;

- розкрити адміністративно-правовий статус Держгео- кадастру України як суб´єкта надання безконтактних адміністративних послуг;

- охарактеризувати стадії адміністративної процедури з надання безконтактних адміністративних послуг Держ- геокадастру України;

- окреслити стандарти надання безконтактних адміністративних послуг Держгеокадастру України;

- узагальнити зарубіжний досвід надання безконтактних адміністративних послуг у сфері земельно- кадастрових відносин крізь призму критичного аналізу та визначення шляхів запозичення для України.