Публічне управління: термінологічний словник

Публічний дискурс у публічному управлінні та адмініструванні

ПУБЛІЧНИЙ ДИСКУРС У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ - динамічний конструкт, що має комплексну природу, реалізовану в єдності системно-процесуальних та інструментальних складників, спрямованих на забезпечення результативної взаємодії між владою й суспільством, де системність виявляється у взаємодії структурних елементів цілого, процесуальність - у динамічній природі феномену, інструментальність - у наявності широкого спектра практичних засобів (способів тощо) реалізації прогнозованих результатів.

© Ленда Р.І.