Публічне управління: термінологічний словник

Інформаційно-ресурсне забезпечення

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - процес, спрямований на функціональну взаємодію складових розгалуженої комплексної інформаційної системи, яка охоплює: 1) інформаційно-ресурсну складову - безліч інформаційних об’єктів, серед яких інформаційні ресурси та компоненти (нормативно-правові, кадрові, матеріально-технічні); 2) інформаційно-комунікаційну складову - мережеву взаємодію між інформаційними об’єктами через канали передачі інформації, засоби зв’язку і комунікації, що включають інформаційні технології збирання, накопичення, передачі, обробки, продукування, поширення інформації та знання; 3) інституційну складову - організаційні та юридичні інституції, які здійснюють пошук, збирання, обробку, зберігання, передачу, розповсюдження інформації, забезпечують створення інформаційних ресурсів з метою підтримки інформаційних процесів та надання інформаційних послуг.

© Муравицька Г.В.