Господарське процесуальне право
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П.

Господарське процесуальне право

Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. - 378 c.

Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу господарського процесуального права України на базі чинного госпо­дарського процесуального законодавства та наукових праць, присвя­чених окремим питанням господарського процесуального права.

Розглянуто інститути господарського процесуального права Укра­їни, висвітлено проблеми, які існують на сьогодні в процесі розгляду і вирішення господарських спорів, проаналізовано чинне законодав­ство та судова практика, викладено процесуальні питання позасудо- вого захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Призначений для студентів вищих юридичних навчальних закла­дів, викладачів, юристів, усіх тих, хто цікавиться господарським про­цесуальним правом.

ВСТУП
Глава 1. Організаційно-правові засади господарського судочинства
1.1. Принципи господарського судочинства
1.2. Організаційно-правові засади діяльності місцевих господарських судів20 
1.3. Організаційно-правові засади діяльності апеляційних господарських судів25 
1.4. Організаційно-правові засади діяльності Вищого господарського суду28 
1.5. Організаційно-правові засади діяльності Верховного Суду України у сфері господарського судочинства32 
Глава 2. Поняття господарського процесуального права як галузі права, юридичної науки і навчальної дисципліни42 
2.1. Предмет, метод і функції господарського процесуального права42 
2.2. Норми господарського процесуального права49 
2.3. Господарські процесуальні правовідносини56 
2.4. Джерела господарського процесуального права62 
2.5. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна67 
Глава 3. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам73 
3.1. Підвідомчість господарських справ73 
3.2. Підсудність господарських справ84 
Глава 4. Учасники господарського судового процесу91 
4.1. Поняття та склад учасників судового процесу91 
4.2. Сторони в судовому процесі, їх права та обов`язки95 
4.3. Треті особи в судовому процесі. Правовий статус інших учасників судового процесу98 
4.4. Участь прокурора у судовому процесі102 
Глава 5. Докази та доказування в господарському судовому процесі110 
5.1. Поняття та види доказів110 
5.2. Доказування в судовому процесі120 
5.3. Запобіжні заходи127 
Глава 6. Судові витрати. Процесуальні строки134 
6.1. Поняття та склад судових витрат134 
6.2. Державне мито136 
6.3. Інші судові витрати141 
6.4. Процесуальні строки 144 
Глава 7. Позов у господарському судовому процесі151 
7.1. Поняття і елементи позову. Форма і зміст позовної заяви151 
7.2. Порядок подання позовної заяви. Відзив на позовну заяву156 
7.3. Відмова в прийнятті і повернення позовної заяви159 
7.4. Об`єднання позовних вимог. Відмова від позову. Зустрічний позов164 
7.5. Забезпечення позову167 
Глава 8. Вирішення господарських спорів у першій інстанції175 
8.1. Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді175 
8.2. Відкладення, зупинення, поновлення і припинення судового розгляду184 
8.3. Порядок прийняття, форма і зміст рішення191 
8.4. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, ухвала196 
Глава 9. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку203 
9.1. Право апеляційного оскарження203 
9.2. Подання апеляційної скарги206 
9.3. Порядок розгляду апеляційної скарги211 
9.4. Постанова апеляційної інстанції215 
Глава 10. Перегляд судових рішень у касаційному порядку220 
10.1. Право касаційного оскарження220 
10.2. Подання касаційної скарги222 
10.3. Порядок розгляду касаційної скарги226 
10.4. Постанова касаційної інстанції230 
Глава 11. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами234 
11.1. Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення234 
11.2. Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення237 
11.3. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами239 
Глава 12. Виконання рішення, ухвали, постанови245 
12.1. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень245 
12.2. Наказ господарського суду і порядок його виконання249 
12.3. Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови253 
Глава 13. Особливості провадження у справах про банкрутство259 
13.1. Учасники провадження у справах про банкрутство259 
13.2. Строки провадження у справах про банкрутство268 
13.3. Порядок порушення провадження у справах про банкрутство271 
13.4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника276 
ДОДАТКИ287 
Додаток 1. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам288 
Додаток 2. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України 304 
Додаток 3. Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів (витяг)316 
Додаток 4. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами356