Державне управління. Том 1
Ковбасюк Ю.В.

Державне управління. Том 1

Навчальний посібник. - К.; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. - 564 c.

У підручнику розкриваються актуальні питання державного управління, його теорії, історії та методології. Осмислюється системна природа державного управління, сучасний стан, а також тенденції і перспективи розвитку. Державне управління розглядається в контексті сус­пільних змін, висвітлюються шляхи його модернізації в Україні та світі.

Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно- управлінською наукою.

ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК НАУКА
1.1. Сутність управління та його роль у суспільстві
1.2. Держава як об’єкт управління13 
1.3. Державне управління як суспільне явище17 
1.4. Природа державного управління та його специфіка23 
1.5. Об’єкт і предмет науки "Державне управління"26 
1.6. Сутність та особливості державно-управлінської науки29 
1.7. Термінологічна система державного управління32 
1.8. Закономірності державного управління39 
1.9. Цінності в державному управлінні42 
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ49 
2.1. Інтегральний характер державно-управлінської теорії49 
2.2. Роль гуманітарних наук у формуванні державно-управлінського знання53 
2.3. Філософія державного управління56 
2.4. Соціологія державного управління58 
2.5. Класичні концепції державного управління60 
2.6. Сучасні концепції державного управління64 
2.7. Галузь науки державного управління в Україні70 
2.8. Місце та роль галузі науки "Державне управління" в науковому пізнанні та практиці73 
2.9. Предметно-орієнтована парадигма досліджень державного управління76 
2.10. Практична орієнтація державно-управлінської науки77 
2.11. Завдання науки в контексті трансформації державного управління в Україні80 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ87 
3.1. Методологія галузі науки Державне управління87 
3.2. Класична методологія державного управління95 
3.3. Системно-синергетична методологія та її можливості98 
3.4. Постмодернізм у державному управлінні104 
3.5. Принципи державного управління108 
3.6. Методи наукових досліджень державного управління117 
3.7. Методологія практики державного управління123 
3.8. Базові моделі науково обґрунтованого державного управління127 
3.9. Поширені підходи в державному управлінні133 
3.10. Методи державного управління137 
РОЗДІЛ 4. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ146 
4.1. Історія становлення і розвитку української державності146 
4.2. Основні етапи розвитку українського державного управління150 
4.3. Державне управління в традиційному суспільстві154 
4.4. Історія державного управління на українських землях159 
4.5. Державне управління в період української революції (1917-1921 рр.)169 
4.6. Державне управління в добу Української держави 1918 р.175 
4.7. Державне управління в модерному суспільстві 184 
4.8. Державне управління в Україні в радянські часи189 
4.9. Становлення державного управління незалежної України192 
4.10. Державне управління в постмодерному суспільстві195 
ЧАСТИНА ІІ. СИСТЕМНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ220 
РОЗДІЛ 5. СИСТЕМНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ220 
5.1. Державне управління як складна система220 
5.2. Системні характеристики державного управління225 
5.3. Основні чинники впливу на процеси самоорганізації в системі державного управління230 
5.4. Ефективність та результативність державного управління235 
5.5. Суб’єкти та об’єкти державного управління239 
5.6. Управлінська діяльність як різновід соціальної діяльності242 
5.7. Механізми державного управління248 
5.8. Взаємодія в органах публічного управління252 
РОЗДІЛ 6. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ259 
6.1. Інститут президентства України259 
6.2. Верховна Рада України263 
6.3. Кабінет Міністрів України269 
6.4. Центральні органи державної виконавчої влади в Україні274 
6.5. Суб’єкти управління місцевим розвитком280 
6.6. Судова система у правовому забезпеченні державного управління289 
6.7. Державна служба як суб’єкт державного управління293 
6.8. Правовий статус участі громадськості в процесі формування державного управління в Україні297 
6.9. Політичні партії та громадські організації як суб’єкти державного управління306 
6.10. Лідерство у державному управлінні310 
РОЗДІЛ 7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ТА МОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ337 
7.1. Принцип законності в державному управлінні 337 
7.2. Конституційні засади державного управління339 
7.3. Характеристика нормативно-правової системи державного управління343 
7.4. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного управління348 
7.5. Планування нормотворчої діяльності351 
7.6. Розвиток проблемно-орієнтованих нормативно-правових баз354 
7.7. Правова відповідальність посадових осіб державного управління361 
7.8. Інституціоналізація морального впливу на державне управління 366 
7.9. Культура та етика державного управління368 
РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ376 
8.1. Цільові аспекти та завдання державного управління376 
8.2. Організаційна структура державного управління380 
8.3. Просторовий аспект державного управління385 
8.4. Кадрове забезпечення державного управління389 
8.5. Інформаційне забезпечення державного управління396 
8.6. Публічність та демократія як основи сучасної організації управління400 
8.7. Парламентаризм у державному управлінні 405 
8.8. Громадська думка та її інституційний вплив на державне управління414 
РОЗДІЛ 9. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ418 
9.1. Характеристика функцій держави та державного управління418 
9.2. Аналітична функція державного управління425 
9.3. Система планування в державному управлінні430 
9.4. Прогнозування та його використання в державному управлінні 435 
9.5. Організація та координація в державному управлінні439 
9.6. Контроль у державному управлінні443 
9.7. Комунікація як функція державного управління458 
9.8. Державне регулювання доступу до публічної інформації в Україні462 
9.9. Комунікації державних службовців з громадськістю470 
9.10. Мотивування персоналу в державному управлінні474 
РОЗДІЛ 10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ДЕРЖАВИ483 
10.1. Поняття публічних і адміністративних послуг483 
10.2. Соціально-економічна сутність адміністративних послуг485 
10.3. Класифікація публічних послуг487 
10.4. Конституційні засади надання адміністративних послуг в Україні491 
10.5. Законодавче врегулювання порядку і стандартів надання адміністративних послуг492 
10.6. Методика опису послуги496 
10.7. Критерії оцінки якості надання адміністративних послуг498 
РОЗДІЛ 11. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ПІДХОДИ502 
11.1. Поняття управлінського рішення502 
11.2. Методологічні аспекти прийняття управлінських рішень504 
11.3. Основи стратегічного управління та його функції512 
11.4. Методологічний та методичний базис стратегічного управління519 
11.5. Процес реалізації стратегії управління521 
11.6. Сучасні моделі стратегічного управління524 
11.7. Сутність управління проектами530 
11.8. Базові поняття та визначення проектного менеджменту531 
11.9. Функції управління проектами в реалізації державних проектів і програм534 
11.10. Методологія управління проектами в публічній сфері539 
11.11. Проектна компетентність державного службовця556