Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації
Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ.

Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації

Збірник праць. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. - 254 c.

У збірник вміщено матеріали всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації», що присвячені осмисленню стану та проблем сучасної освіти і науки в Україні та у світі, визначенню дієвих заходів та оптимальних шляхів подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах. Рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

СЕКЦІЯ ІІІ. ФІЛОСОФІЯ ТА ОСВІТА. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ
Прагматистсько-інструменталістське підґрунтя філософії освіти
Споживання медіа як загально-культурна та освітня проблема
Нова філософія освіти як основа сучасної моделі освіти
Місце гуманітарних наук у процесі формування гуманітарної медицини та фармації
Освіта у системі цінностей сучасної української молоді 11 
Формування правового виховання студентської молоді 12 
Академічна чесність як чинник актуалізації гідності особистості14 
Філософія і вища математика для першокурсників16 
Філософські аспекти проблеми творчої реалізації особистості в інформаційному суспільстві 19 
О.М.Шаталович. К вопросу о трансформации курса философии в современном высшем образовании21 
Роль и значение творчества М.М.Бахтина23 
The Problem of Justice in Walter Benjamin’s «Zur Kritik der Gewalt»24 
Гендерна маргінальність як філософська проблема25 
О формировании новых понятий в проблемном поле социальной философии и философии науки28 
Человек как субъект философствования30 
Моральна орієнтованість та людиномірність знань у філософській концепції С. Б. Кримського 32 
Чи може штучний інтелект бути дружнім до людини?34 
Психологічні особливості об’єктивності метакогнітивного моніторингу35 
Нелінійна сутність феноменів природи й суспільства, мислення й мовлення, буття та діяння37 
Соціально-психологічні концепції м. вебера і вивчення соціально-гуманітарних наук 40 
Соціально-психологічний супровід соціалізації особистості в освітньому просторі 41 
Дослідження особливостей мотивації навчання студентів IV курсу юридичного факультету УМСФ42 
СЕКЦІЯ ІV. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ, СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА: НОВІ ІДЕЇ ТА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ45 
Особливості та сучасний стан української політичної еліти45 
Легітимація насильства засобами пропаганди47 
Поняття «трансформація» та «модернізація» у сучасній політичній науці 51 
Локальна політична криза в умовах перехідного політичного режиму53 
Соціально-психологічні механізми впливу в політиці 55 
Підходи до вивчення біополітики у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі 57 
Основные аспекты политического идеализма59 
Трансформація націоналізму в традиціоналізм: приклад ідеологічної інтерпретації у політичній антропології в контексті державного націоналізму60 
Особливості розвитку сучасних геополітичних досліджень63 
Перемога над терористами - що далі? 65 
Феномен поведінки у контексті модернізації мовно- освітньої політики на теренах незалежної України67 
Інструментально-технологічні засади політичної самоорганізації громад69 
Політична взаємодія груп інтересів у внутрішньопартійних комунікаційних процесах71 
Дозвілля студентів як чинник формування їхньої професійної соціалізації73 
Конфлікти професійного вибору сучасної молоді75 
Деякі аспекти впливу культури на розвиток суспільства 77 
Аксіобіографічна методика в дослідженні процесу політичної ресоціалізації 79 
Конвенційна політична участь та політична мобілізація в сучасній Україні (на прикладі місцевих виборів у Львові) 81 
Вивчення рівня обізнанності про систему сімейної медицини за результатами соціологічного опитування мешканців Дніпропетровська 84 
Порівняльна характеристика футбольних та регбійних дербі Австралії та країн Океанії 86 
Емпатія як професійно важлива якість соціального працівника 88 
Сучасна освіта очима студентства (за результами опитування) 89 
Статеворольова соціалізація як концепт92 
Феномен любові у сучасному соціокультурному просторі96 
СЕКЦІЯ V. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ100 
Культурна дипломатія як інструмент формування іміджу держави100 
Пропедевтичні засади ризикології міжнародних відносин і глобального розвитку 101 
Потенціал науково-освітнього співробітництва України й Казахстану102 
Розвиток міжнародної співпраці у сфері освіти обдарованих і талановитих103 
Транскордонне співробітництво як форма парадипломатії: досвід європейських регіонів105 
Eua-aau dialogue as a contribution to the development of intercontinental higher education107 
Refugee problem in Europe: the view of the German press (materials of Spiegel and FAZ)109 
Практика співробітництва США з Польщею та Німеччиною у сфері реалізації енергетичних інтересів 111 
«Доктрина Путіна» у 2014-2015 роках: джерела, уподібнення, суть112 
Нормативно-правова база українсько-польського співробітництва в гуманітарній сфері115 
Educational, Scientific and Technical Aspects of Ukraine-NATO Cooperation at the Current Stage116 
Єврорегіони на території України: сучасний стан та перспективи розвитку118 
СЕКЦІЯ VI. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК. ІСТОРИЧНІ НАУКИ У ПОШУКУ НОВИХ МЕТОДІВ ТА ТЕМ122 
Італійська комуна та українська територіальна громада: порівняльно-правовий аспект122 
Правова охорона торговельних марок123 
До проблеми подолання збитковості підприємств України125 
Клініка родинної медицини: проблеми освіти та науки з державного управління126 
Логістична система: поняття та види 128 
Децентралізація в реформуванні сфери охорони здоров’я 130 
Аналітичні центри у державно-політичному процесі132 
Класифікація форм взаємодії держави і громадянського суспільства у контексті науки державного управління: пошуки нових підходів 133 
Роль трудового потенціалу як складової професійного потенціалу державних службовців для забезпечення ефективного управління 135 
Влияние внешнеэкономических факторов на рыночное реформирование экономики независимой Украины: исторический аспект138 
Місце та роль науково-педагогічної інтелігенції в суспільно-культурному житті УРСР доби «відлиги»140 
Синдикати «Продпаровоз» та «Продвагон» у 1917— 1918 рр141 
Діяльність підпілля ОУН в Криму: перспективи досліджень 144 
Путівники як джерело до історії Львівського міського архіву у ХІХ - першій половині ХХ століття146 
Сучасні підходи до управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти України та Великої Британії147 
Різновиди реконструйованих релігійних об’єднань в Україні: історіографічний та релігієзнавчий виміри150 
Польський національний характер у світлі боротьби поляків за незалежність в ХІХ ст. 152 
Елементи історії повсякденності українського суспільства 1920-х років 154 
Привілеї радянської номенклатури в сфері охорони здоров’я156 
Милитаризация российской империей Бессарабской области в конце XVIII - в первой половине XIX века158 
СЕКЦІЯ VII. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 161 
Перевод и переводчик: о роли перевода на современном этапе161 
Прагматический потенциал немецких словконкретизаторов165 
Кейс-метод - эффективная технология формирования коммуникативной компетенции 167 
Крос-культурний підхід у сучасній філологічній освіті 169 
Лексико-прагматичний потенціал концепту «гроші»171 
Еліптичні неповні речення як засоби стиснення масмедійного тексту 173 
Образ Канади як «другої» батьківщини у ліриці Яра Славутича 174 
Лингвострановедческий аспект в преподавании русского языка иностранным студентам177 
Методика комплексного аналізу складних іменників спортивної тематики у сучасній німецькій публіцистиці179 
Граматична форма теперішнього часу постійної дії та її модальне значення в нормативно-правових текстах 180 
Особливості розвитку комп’ютерного жаргону у німецькій мові182 
Вербальна репрезентація лінгвокультурного типажу «авантюристка» 183 
Особливості використання онімічних елементів у німецьких фразеологічних одиницях184 
Дієслово і його похідні у фаховому мовленні українського суддівства186 
Політичний дискурс в контексті сучасних лінгвістичних досліджень187 
Реформування документознавчої освіти в Україні189 
Особливості інформаційно-документаційного забезпечення діяльності судових установ 190 
Системи електронного документообігу в залізнично- транспортному комплексі України: питання впровадження193 
Аналіз документальних інтернет-ресурсів в інформаційному просторі релігійних організацій України194 
Релігійно-естетичний синкретизм у театрі українського бароко195 
Мова - один із чинників становлення нації у наукових дослідженнях вчених 19-20 століть197 
СЕКЦІЯ VІІІ. НАУКА ТА ТЕХНІКА У СВІТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. ДОСЯГНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 200 
Деякі міркування до проблеми «людина - техніка» 200 
Метод виділення нуклеїнових кислот І. Горбачевського 202 
Хирургия в Германии на рубеже ХІХ-ХХ веков и её практическое влияние на современную медицину203 
Олександер Смакула (1900-1983) 206 
Роль Теодора Кохера та інших відомих вчених у хірургії черевної порожнини 208 
Синтез метрологічного та програмного забезпечення аналізу газорозрядних зображень211 
СЕКЦІЯ ІХ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ 215 
Фізична культура як важливий елемент гуманітарної освіти особи в сучасному суспільстві 215 
Інформаційне забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю в умовах сьогодення 216 
Деякі аспекти гуманізації фізичного виховання і спорту в Україні218 
До проблеми оновлення науково- теоретичного інструментарію в гуманітарному спортивному наукознавстві 220 
Професійна підготовка вчителів фізичної культури в університетах республіки Молдова 222 
Важливість фізичного виховання для студентів медичного ВУЗу 223 
Инновационные способы оценки толерантности к нагрузкам у школьников и студентов высших учебных заведений 225 
Досягнення українських спортсменів як чинник патріотичного виховання студентської молоді 227 
Психологічна і психофізична підготовка як напрямок професійно-орієнтованого фізичного виховання студентів230 
Виконання науково-дослідної роботи, спрямованої на оцінювання організованості виховної системи, як педагогічна умова формування у майбутніх тренерів-викладачів готовності до виховної роботи в ДЮСШ232 
Экономическая составляющая подготовки специалистов в Вузах физической культуры и спорта 233 
Проблематика розвитку професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у наукових і методичних публікаціях237 
Влияние физической культуры на когнитивные способности студентов - медиков239